Algemene voorwaarden webshop susie-icecream.com

   

  Inleiding 

  Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. 

  Artikel 1. Definities 

  1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder SUSIE FOOD B.V. hierna te noemen SUSIE, gevestigd aan Katendrechtsestraat 12, 3072 NT te Rotterdam zoals ingeschreven bij Kamer van Koophandel met KvK-nummer: 81761295

  1.2. Website: de website van Susie, te raadplegen via www.susie-icecream.com en alle bijbehorende subdomeinen.

   

  1.3. Klant/consument : de klant/consument die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Susie en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

   

  1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Susie en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

   

  1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

   

  Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

  2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Susie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

  2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Susie slechts bindend, indien en voor zover deze door Susie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

  2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

   

  Artikel 3. Prijzen en informatie 

  3.1. Alle op de Website en in andere van Susie afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

  3.2. Er worden aparte verzendkosten gerekend tijdens het afrekenen.

  3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Susie kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Susie afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

  3.4. Susie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

  3.5 Afbeeldingen, gewichten, afmetingen en kleuren zijn indicatief en gelden slechts bij benadering. Bij afwijking van een en ander kan Consument een vordering tot ontbinding en/of schadevergoeding niet op die afwijking(en) stoelen.

   

  Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst 

  4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Susie en het voldoen aan de daarbij door Susie gestelde voorwaarden.

  4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Susie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

  4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Susie het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

  4.4. Susie kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Susie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. 

   

  Artikel 5. Registratie 

  5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

  5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

  5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Susie is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.

  5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Susie daarvan in kennis te stellen, zodat Susie gepaste maatregelen kan nemen. 

   

  Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst 

  6.1. Zodra de bestelling door Susie is ontvangen, stuurt Susie de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

  6.2. Susie is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

  6.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

  6.4. Indien Susie de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid de waarde van de bestelde producten via een aan te maken ticket als kortingscoupon te ontvangen.

  6.5. Susie raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken te melden bij de Susie bezorger. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

  6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

  6.7. Susie is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. 

   

  Artikel 7. Herroepingsrecht 

  7.1.Door de bederfelijke aard van de producten, kan Klant geen beroep doen op het wettelijke herroepingsrecht. SUSIE sluit dit herroepingsrecht nadrukkelijk uit.

   

  Artikel 8. Betaling 

  8.1. Klant dient betalingen aan Susie volgens de in de bestelprocedure en op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Susie is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

  8.2 Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van zetfouten. Consument kan derhalve geen rechten aan die zetfouten ontlenen.

  8.3 Alle bestellingen dienen direct volledig te worden betaald.

  8.4. Betaling van de bestelling(en) is uitsluitend mogelijk door middel van de door SUSIE in de webshop op de Website aangeven betaalmethoden.

   

  Artikel 9. Klachtenprocedure 

  9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Susie, dan kan hij bij Susie via email op hello@susie-icecream.com een klacht indienen

  9.2. Susie geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Susie binnen 10 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

   

  Artikel 10.  (Product) Aansprakelijkheid 

  10.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

  10.2. De totale aansprakelijkheid van Susie jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

  10.3. Aansprakelijkheid van Susie jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

  10.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Susie jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Susie.

  10.5. De aansprakelijkheid van Susie jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Susie onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Susie ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Susie in staat is adequaat te reageren.

  10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Susie meldt.

  10.7. In geval van overmacht is Susie niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. 

   

  Artikel 11. Productgegevens en informatievoorziening
  11.1. SUSIE informeert Consument over de benodigde informatie door middel van de openbare productinformatie op de Website, alsmede op de verpakking van haar Producten (bestemd voor Consument).

  11.2. Kwaliteit Producten
  De Producten van SUSIE voldoen aan de eisen en specificaties zoals die door de Nederlandse Wet en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit worden gesteld.

  11.3. Opslag en vervoer is HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) gecertificeerd.

  11.4. Tijdens de overdracht c.q. de levering wordt de temperatuur van de Producten geconditioneerd tot aan de aflevering. Susie is niet meer verantwoordelijk nadat het product geleverd is aan consument/klant. 

  11.5. Aansprakelijkheid 1. SUSIE is nooit voor meer, of voor een hoger bedrag aansprakelijk dan dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval uitkeert. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert is het bedrag van de aansprakelijkheid van SUSIE beperkt tot 1 (één) keer de overeengekomen som van de door SUSIE te leveren Producten. De overeengekomen som is daarbij leidend. De voorgaande aansprakelijkheidsbeperking laat onverlet dat SUSIE zich op het standpunt kan stellen dat zij niet aansprakelijk is of gehouden kan worden nu haar aansprakelijkheidsverzekering de claim heeft afgewezen.

  11.6. SUSIE is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Consument en/of derden door het niet tijdig beschikbaar zijn van Producten en/of een niet tijdige levering.

  11.7. SUSIE is niet aansprakelijk voor schade van Consument als gevolg van gedragingen, handelen en/of nalaten van derden.

  11.8 Eventuele (gevolg)schade door een (rechts)geldige opschorting van de verplichtingen van SUSIE komt niet voor rekening en risico van SUSIE.

  11.9. SUSIE draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eventuele bereiding van de Producten, schade aan apparatuur door de Producten en/of de veiligheid bij bereiding.

  11.10. SUSIE is op geen enkele manier aansprakelijk voor(gevolg)schade voor het niet nakomen van haar verplichtingen, zover die niet nakoming het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in het bijzonder, doch niet uitsluitend, verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SUSIE geen invloed kan uitoefenen zoals file en verkeersopstoppingen, doch waardoor SUSIE niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SUSIE of bij haar vervoerder worden daaronder nadrukkelijk begrepen.

   

  Artikel 12. Aflever- c.q. bezorgmoment

  12.1. Consument heeft de mogelijkheid op de Website de gewenste bezorgdag kiezen. (niet van toepassing bij afhalen)  

  12.2. Indien de Producten niet in het door Consument gekozen tijdsvlak afgeleverd kan worden, en dit aan Consument toe te rekenen valt (bijvoorbeeld niemand aanwezig), dient Consument de kosten voor het eventueel opnieuw aanbieden, dan wel de retourzending te vergoeden. De rapportage van de vervoerder c.q. bezorger is hierbij – behoudens tegenbewijs – leidend. Een en ander is ook van toepassing op de eventuele vervolgaanbieding aan Consument.

  12.3 Leveringen in Nederland kunnen in beginsel zes dagen per week tussen 08.00 en 19.00 uur worden uitgeleverd. Eventuele uitzonderingen worden bij bestelling gecommuniceerd c.q. medegedeeld. Met uitzondering van Zeeland. 

  12.4 Het opgegeven bezorgmoment is slechts een indicatie waarbij SUSIE ernaar streeft om op dat moment, dan wel voor het verstrijken van de overeengekomen termijn voor levering zorg te dragen. SUSIE merkt hierbij uitdrukkelijk op dat er geen sprake is van (een) fatale termijn(en), zodat de eventuele overschrijding van onderhavige termijn(en) ervan Klant of Consument geen aanspraak biedt op aanvullende noch op vervangende schadevergoeding, terwijl Klant daarop evenmin enig opschorting van zijn betalingsverplichting kan gronden. Eerst nadat de Klant of Consument SUSIE na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk heeft gesommeerd om binnen een redelijke termijn alsnog tot aflevering over te gaan kan Klant of Consument gerechtigd zijn om, voor zover SUSIE niet aan die sommatie voldoet, de overeenkomst te ontbinden.

  12.5 .De door SUSIE opgegeven bezorgingstermijnen zijn te allen tijde indicatief

  12.6 Voor Consumenten geldt een levertijd van maximaal 30 (dertig) dagen, tenzij anders schriftelijk en ondubbelzinnig overeengekomen.

   

  Artikel 13. Persoonsgegevens 

   

  13.1. Susie verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de in Nederland geldende wetten en regels omtrent privacy (AVG). 

   

  Artikel 14.  Overmacht

  14.1. Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht.


  14.2. Onder overmacht wordt aan de zijde van Susie in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoer beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Sokstudio.nl indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Susie.

   

  Artikel 15. Forumkeuze en toepasselijk recht

  15.1. Op de overeenkomst(en) tussen SUSIE en Klant of Consument is uitsluitend Nederland recht van toepassing.  Het Weens Koopverdrag wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.  Partijen zullen eventuele geschillen zoveel mogelijk in onderling overleg trachten op te lossen. Indien een van de partijen een gerechtelijke procedure wenst te starten, zullen partijen daarbij de normale gang van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering volgen.

   

  Artikel 16. Slotbepalingen 

  13.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Susie gevestigd is.

  13.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 15.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e- mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 

   

  Artikel 17. Overige

  17.1.  Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien SUSIE van naam, rechtsvorm, of eigenaar verandert.